Υπηρεσίες | Τεχνική υποστήριξη | Μελέτη & Εκτέλεση έργων - Eltek | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών | eltek.com.gr

Λογότυπο ELTEK | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών
|
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ELTEK | Δείτε τις υπηρεσίες της ελτέκ
ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η eltek στον τομέα των εμπορικών  εκρηκτικών υλών πρωτοστατεί στα θέματα της ποιότητας των προϊόντων της, παρέχοντας απόδοση και ασφάλεια εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα των πελατών της.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, προσφέρει σήμερα πέραν των εκρηκτικών υλών και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου αναπτύξεων) σε έργα τα οποία απαιτούν ειδικές γνώσεις και μεθόδους εργασίας.

Πέραν της παροχής τεχνικής υποστήριξης προς τους πελάτες της, η eltek  αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων τα οποία απαιτούν ειδική και ελεγχόμενη χρήση των εκρηκτικών υλών.
 
Ορισμένα από τα προαναφερόμενα έργα είναι:
 
 • Υποθαλάσσιες εργασίες.
 • Εκβαθύνσεις λιμένων.
 • Κατασκευή υποθαλάσσιων οδηγών για τοποθέτηση αγωγών.
 • Κατεδάφιση κτιρίων με χρήση εκρηκτικών υλών για παλαιά βιομηχανικά κτίρια, καμινάδες, γέφυρες, κτίρια που έχουν υποστεί μη  αναστρέψιμες βλάβες και πρέπει να κατεδαφιστούν.
 • Σχεδιασμός ανατινάξεων.
 • Παραγωγή βέλτιστης μεθόδου εργασίας δηλαδή σχέδια διάτρησης με υπολογισμός γομώσεων, διατομής, χρονισμό ανατίναξης με πίνακας υλικών (εκρηκτικές ύλες & καψύλλια)
 • Εκτίμηση κόστους.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ
Η καταγραφή και η μελέτη των επιβλαβών δονήσεων που παράγονται κατά την εκτέλεση των ανατινάξεων και προξενούν δομικές βλάβες στις γειτονικές κατασκευές γίνονται με την βοήθεια ειδικών σεισμογράφων (ψηφιακοί δονησιογράφοι) και εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας.
 
Για την προστασία των κατασκευών από τις επιβλαβείς εδαφικές δονήσεις χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση οι κατάλληλες διεθνείς προδιαγραφές (DIN, ISO, USBM, SWISS NORMS, κ.α.).

Κατά αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η εκτίμηση, η πρόληψη καθώς και η διαχείριση του κινδύνου πρόκλησης δομικών ζημιών στις γειτονικές  κατασκευές από τις εδαφικές δονήσεις.

Ειδικής αντιμετώπισης τυγχάνουν οι ευαίσθητες δομές και ιδιαίτερα τα αρχαιολογικά μνημεία.

Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων δονημετρικού ελέγχου, καθώς και την διαρκή αναπροσαρμογή των μεθόδων εργασίας με εκρηκτικές ύλες αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι τεχνικοί που διαθέτουν μεγάλη διεθνή εμπειρία, οι οποίοι ήδη υποστηρίζουν τεχνικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς επί του αντικειμένου του ελέγχου των δονήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για την εκτέλεση αυτών των εργασιών η eltek διαθέτει ομάδα από έμπειρους τεχνικούς με εξειδικευμένες γνώσεις που προέρχονται από μακρόχρονη εμπειρία.

Η εξόρυξη είναι μία διαδικασία υποχρεωτική για την επίτευξη σημαντικών στόχων σε πολλούς τομείς ανάπτυξης, κυριότεροι των οποίων είναι η κατασκευή  δημοσίων έργων, η παραγωγή μεταλλεύματος, η παραγωγή αδρανών υλικών.

Η χρήση εκρηκτικών υλών στη διαδικασία της εξόρυξης αποτελεί βασικό εργαλείο για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων.

Η μακροχρόνια αλλά και εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών υλών, δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης ορισμένων κανόνων γύρω από την υπόθεση αυτή με σκοπό την προστασία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι κανόνες αυτοί εξελίσσονται ταχύτατα και παράλληλα προς την εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής των εκρηκτικών υλών. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε μια σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση  της παραγόμενης ενέργειας από τα εκρηκτικά.

Βασική επιδίωξη κάθε τεχνικού στην διαδικασία της εξόρυξης υπήρξε πάντοτε η επιλογή του είδους των εκρηκτικών υλών και ο σχεδιασμός της ανατίναξης, προσβλέποντας στην ασφάλεια του ανθρώπου και προσδοκώντας στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Σήμερα, έχουν εισέλθει πολλά νέα δεδομένα στην διαδικασία εξόρυξης με αποτέλεσμα να έχουμε πετύχει ασύγκριτα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στον τομέα της απόδοσης.

Αυτό έγινε διότι παρήχθησαν προϊόντα κατά πολύ ασφαλέστερα για τον άνθρωπο και φιλικότερα προς το περιβάλλον αλλά και στην θεαματική βελτίωση των μεθόδων εργασίας, οι οποίες βασίζονται σε νέα τεχνολογικά δεδομένα.
 
Η eltek συνδυάζει δύο βασικά δεδομένα, την χρήση εκρηκτικών υλών τελευταίας τεχνολογίας και την προσφορά συγχρόνων μεθόδων εργασίας.

Οι σύγχρονοι μέθοδοι εργασίας περικλείουν διεθνή εμπειρία στην διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας από την χρήση εκρηκτικών υλών σε θέματα ασφαλείας και απόδοσης.

Ειδικότερα στα θέματα αυτά, η eltek προτείνει:
 
 • μεθόδους εργασίας σε χρήση εκρηκτικών υλών στην κατασκευή σηράγγων και άλλων υπογείων έργων ενώ σε θέματα περιβάλλοντος παρεμβαίνει με την προστασία από επιβλαβείς εδαφικές δονήσεις, κατά την χρήση εκρηκτικών υλών σε πολλά σημεία ταυτόχρονα
 • την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας σε υποθαλάσσιες ανατινάξεις
 • την προσαρμογή σε νέα δεδομένα των βασικών στοιχείων (διάτρηση και είδος εκρηκτικού) μίας ανατίναξης σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες λόγω διαφόρων παραγόντων
 • την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος ύπαρξης νερού στα διατρήματα με στόχο την χρήση της ενδεδειγμένης ποιότητας εκρηκτικών υλών και την ασφαλή έναυση. Η ύπαρξη νερού επηρεάζει δυσμενώς όλα τα στοιχεία μιας ανατίναξης, μειώνει την ευαισθησία των εκρηκτικών και ορισμένα εκρηκτικά αδρανοποιούνται πλήρως.
 • την διασφάλιση της πλήρους ενεργοποίησης όλης της ποσότητας των εκρηκτικών υλών στα διατρήματα και ειδικότερα των εναυσματικών μέσων για λόγους ασφαλείας
 • τις μετρήσεις ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των εκρηκτικών, όπως η ταχύτητα εκτόνωσης, σε πραγματικές συνθήκες (εντός διατρήματος) με σκοπό την σωστή επιλογή εκρηκτικών για την παραγωγή αδρανών υλικών επιθυμητής κοκκομετρίας.
 • την αντιμετώπιση των μη ενεργοποιηθέντων διατρημάτων σ προβληματικές ανατινάξεις
 • την επιλογή του κατάλληλου εναυσματικού μέσου για ορισμένες περιπτώσεις
 • την μέτρηση και τον περιορισμό του ατμοσφαιρικού θορύβου και της  σκόνης
 • την ενημέρωση του καταναλωτή για την ποιότητα των εκρηκτικών υλών
 • την σταθερότητα
 • την επικινδυνότητα
 • τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης ενέργειας του εκρηκτικού και την άμεση σχέση της κάθε ποιότητας των εκρηκτικών υλών με θρυμματισμό της βραχομάζας.

Στην αναφορά μας αυτή
αναφερόμαστε σε βασικά στοιχεία της τεχνικής των ανατινάξεων, ορισμένα των οποίων είναι συχνής αντιμετώπισης και γνωστά στους τεχνικούς. Ο εμπλουτισμός των κλασσικών μεθόδων με νέα στοιχεία προηγμένης τεχνολογίας και η εφαρμογή νέων μεθόδων αποτελούν σήμερα την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λύση στην εξόρυξη.

Η eltek έχει ήδη δημιουργήσει μια νέα κατάσταση την οποία θα βελτιώνει συνεχώς, παρακολουθώντας την διεθνή τεχνολογική εξέλιξη η οποία θα βοηθήσει αποτελεσματικά όλους τους εργαζόμενους στον χώρο των ανατινάξεων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνδυασμός γαλακτώματος, ANFO με εναυσματικό μέσο μη ηλεκτρικό πυροκροτητή.

Το προτεινόμενο σύστημα παρουσιάζει πλεονεκτήματα κόστους ευκολίας γόμωσης και πολύ καλής απόδοσης.

Το γαλάκτωμα EXPLO GEL 100 στη βάση του διατρήματος θα δημιουργήσει ισχυρό θρυμματισμό λόγω της μεγάλης ταχύτητας της έκρηξης και της μεγάλης θραυστικότητας.

Το  ANFO που περιβάλλει το γαλάκτωμα θα ενεργοποιηθεί παράγοντας ενέργεια με ποιοτικά χαρακτηριστικά την παραγωγή μεγαλύτερου όγκου αερίων έναντι όλων των ειδικών εκρηκτικών (926 lt./ kgr) και την μεγάλη ταχύτητα έκρηξης (3.500m/sec).

Το καψύλλιο  θα παρέχει την ασφαλή έναυση από την βάση του διατρήματος, θα ελαχιστοποιήσει τον θόρυβο και θα συμβάλει ουσιαστικά στον έλεγχο των εδαφικών δονήσεων.

Το σύστημα αυτό παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα κυριότερα των οποίων είναι:

 • Η πλήρης αντικατάσταση του αμμωνίτη, με γαλάκτωμα συνεπάγεται ένα σημαντικό οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή.
 • Η διαδικασία της γόμωσης γίνεται σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα και με μεγαλύτερη ευκολία.
 • Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται διότι το γαλάκτωμα θρυμματίζει πολύ καλά τον πυθμένα του διατρήματος και η υψηλή ταχύτητα του ANFO σε συνδυασμό με την μεγάλη παραγωγή έργου λόγω μεγάλης παραγωγής αερίων, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλης ποσότητας αδρανών υλικών με σωστό βαθμό θρυμματισμού.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού